Druidství dnes

Jak se stavíme k druidské tradici dnes? Níže uvedené myšlenky jen rámcově vymezují možnou dnešní cestu k druidství. Jsou jakýmsi výchozím bodem, nikoliv souhrnem přesných pravidel. Je věcí konkrétních druidů, jakým způsobem se k daným problémům postaví. Samozřejmě různí lidé mohou mít různé názory a mohou také stejné myšlenky naplňovat jiným způsobem.

Protože přesné historické prameny nejsou k dispozici, opíráme se mnohdy o dohady a hypotézy (které možná nikdy nikdo nepotvrdí ani nevyvrátí). Částečně se tedy věnujeme určité rekonstrukci. Není poctivé tvrdit, že všechno na 100 % víme. Ovšem navázání na přerušenou tradici nemůže být přesná kopie toho, co se nám o dávných druidech dochovalo (nebo co se dochovalo obecně o Keltech). Předně bychom měli vnímat tehdejší druidy v souvislostech historické doby. Platily jiné zákony, lidé se řídili jinými pravidly. A obdobně současné druidství by mělo také respektovat kontext 21. století.

Pokud dnes slavíme stejné svátky jako Keltové, tak bychom měli rozpoznat určitý rozdíl mezi tehdejší a současnou společností. Tehdy byli Keltové spjati se zemědělskými pracemi a s přírodou mnohem více než moderní člověk žijící ve městě. Samozřejmě je dobře, že si připomínáme svátky kola roku. Tím si uvědomujeme přírodní cykly a vnímáme přírodu intenzivněji, zvláště když se k oslavám scházíme přímo v přírodě.

Obdobně bychom měli přistupovat k uctívání přírody. V minulých dobách byl vztah k přírodě jiný než dnes. V současnosti bychom si měli uvědomovat zranitelnost přírody. Měli bychom také chápat úlohu, kterou příroda může vykonat pro duševní i tělesné zdraví člověka.

Samozřejmě nebudeme dnes provádět na rituálech zvířecí oběti a ani lidské oběti. Takové zvyky bychom ovšem měli vnímat v kontextu doby, i když v době Keltů byly příležitostně takové oběti vykonávány. Například Římané (jako současníci Keltů) také nebyli mírumilovní a prováděli určité věci, které se z dnešního pohledu jeví velmi kruté a nepřijatelné. Přesto můžeme starověký Řím i starověké Řecko považovat za jeden ze základů evropské kultury a civilizace. Nakonec i naše současná doba a kultura může být za několik stovek nebo tisíc let hodnocena jako krutá.

Nahoru

© Ornamentum